آموزش و پژوهش

۴

رتبه

تولید و ارائه رایانه‌های Mainframe غیر

۳

رتبه

تولید و ارائه قطعات و ملزومات

۳

رتبه

خدمات پشتیبانی

٢

رتبه

سیستم‌های ویژه

٢

رتبه

شبکه داده‌های رایانه‌ای
 و مخابراتی

١

رتبه

مشاوره و نظارت بر اجرای طرح‌های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات

١

رتبه